Legislativa

Legislativní předpisy - zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy, technická pravidla, technická doporučení výrobců

ZDROJ - tzb-info.cz

SEZNAM PŘEDPISŮ
souvisejících s kontrolami vyhrazených technických zařízeních a zařízeních podléhajících režimu kontrol a sledování

 

P Ř E H L E D

KONTROL, PROHLÍDEK, REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
INSTALOVANÝCH V BYTOVÝCH DOMECH

 

1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [§ 28, odst. 2) písm. e), odst. 5 ) písm. b) a § 29 odst. 2) písm. e), odst. 3) písm. b)] - "udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům"

Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení [Příloha 2]
 
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 332000-3) s el. instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Pravidelné revize 1x za 5 let Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky Revizní technik
- zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. Instalací nevyhovující současným požadvkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd): vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok Revizní technik
ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov - Část 6 - 61: Revize-Výchozí revize [Příloha F]
(provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno)
- připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení
Výchozí revize Revizní technik
ELEKTRICKÁ INSTALACE ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik - Určení vnějších vlivů
Určení druhu prostředí
Protokol o určení druhu prostředí Odborná komise
HROMOSVODY ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem
- zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Pravidelné revize 1x za 5 let Odborná komise

 

2. TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
Patří sem:
- zvyšovací stanice rozvodů pitné vody (větrníky)

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
Provozní revize 1 x za rok Revizní technik
- výměníky horkovodní s teplotou větší než 100O C a parní s tlakem větším než 0,5 bar Vnitřní revize 1 x za 5 let Revizní technik
- expanzomaty ve výměnících a nízkotlakých kotelnách Zkouška těsnosti po vnitřní revizi 1 x za 5 let Revizní technik
- hasicí přístroje a hasicí zařízení jako jsou pojízdné práškové a vyprazdňované tlakem Tlaková zkouška 1 x za 9 let Revizní technik
NÍZKOTLAKÉ KOTELNY Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  
Patří sem:
- kotelny s výkonem jednoho kotle nad 50 kW nebo součtem všech výkonů kotlů nad 100 kW
"Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelena) před uvedením kotelen do provozu,

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c) při změně druhu paliva,

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny."
Odborná prohlídka

- vykonaná podle potřeby v případech a), b), c) a e)

Odborná prohlídka 1 x za rok
v případě d)

Odborně způsobilá osoba
Patří sem:

- Tepelný technik

- Revizní technik kotlů,

- Energetik
Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Příloha k NV, část 12 Nízkotlaká kotelna
Odborná prohlídka nejméně 1 x za 12 měsíců (není-li v provozním řádu stanoveno jinak) Odborně způsobilá osoba

 

 

3. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
DOMOVNÍ ROZVODY PLYNU včetně regulátorů ze STL na NTL Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 3 Kontrola zařízení
§ 6 Výchozí revize
§ 7 Provozní revize
Kontrola zařízení 1 x za rok

Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu

Provozní revize 1 x za 3 roky
Pověřený pracovník

Revizní technik dodavatele

Revizní technik
Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

ČSN 386405: 1988 + Změna Z1 - 06/1999. Plynové zařízení. Zásady provozu.
Část III Provádění kontrol a revizí

ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Revize 1 x za 3 roky Revizní technik
PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§ 1 odst. 2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním.

§ 1 odst. 3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.


Revize 1 x za 3 roky


Revizní technik

 

 

4. ELEKTRICKÉ A HYDRAULICKÉ VÝTAHY

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
VÝTAHY URČENÉ PRO DOPRAVU OSOB NEBO OSOB A NÁKLADŮ ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů Provozní prohlídky 1 x za 2 týdny Dozorce výtahu
- Výtahy uvedené do provozu před 1.1.1993

I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky 1 x za 2 měsíce Odborný servisní pracovník
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborný servisní pracovník
- Výtahy uvedené do provozu po 31.12.1992

I. v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti
Odborné prohlídky 1 x za 3 měsíce Odborný servisní pracovník
II. v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti Odborné prohlídky 1 x za 4 měsíce Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu Odborné zkoušky
1 x za 3 roky
Zkušební technik
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1993 Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2006) a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu před účinností ČSN EN 81-1 (2):1999 Inspekční prohlídka nejpozději za 6 let od data poslední odborné zkoušky (nejpozději však březen 2009) a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
- Výtahy uvedené do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1 (2):1999 Inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let Inspektor inspekčního orgánu typu A
NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů Odborné prohlídky 1 x za 6 měsíců Odborný servisní pracovník
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu Odborné zkoušky 1 x za 6 let Zkušební technik

 

5. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DRUH ZAŘÍZENÍPRÁVNÍ PŘEDPIS ČSNNÁZEV A TERMÍN PROVEDENÍ ÚKONUÚKON PROVÁDÍ
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok
(není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba)
Oprávněná osoba
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky
 
- odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu Výchozí kontrola a tlaková zkouška Dodavatel
- hydrantové systémy Provozní kontrola 1 x za rok Odborný pracovník
- suchovody v budovách s výškou "h" větší než 30 m Provozní kontrola 1 x za rok Odborný pracovník
HASICÍ PŘÍSTROJE Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
 
- Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení Kontrola provozuschopnosti nejméně 1 x za rok Oprávněná osoba
- Hasicí přístroje vodní a pěnové Periodická zkouška 1 x za 3 roky Oprávněná osoba
- Ostatní druhy hasicích přístrojů Periodická zkouška 1 x za 3 roky Oprávněná osoba
DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.
, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 
- objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za rok Preventista požární ochrany, technik požární ochrany, odborně způsobilá osoba
- objekty se zvýšeným požárním nebezpečím Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 6 měsíců dtto
- objekty s vysokým požárním nebezpečím Preventivní požární prohlídka nejméně 1 x za 3 měsíce dtto

6. KOMÍNY

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátů a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé kapalné plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
od 50kW Kontrola a čištění spalinových cest 2x 1x 1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

 

Doplňující pravidla k tabulce:

 

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

______________________________


Vyhl. 334/2009 Sb.
Vyhláška č. 334/2009 Sb. o stavech nouze v plynárenství
Vyhl. 280/2007 Sb.
Vyhláška č. 280/2007 Sb. o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
Vyhl. 276/2007 Sb.
Vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů
Vyhl. 545/2006 Sb.
Vyhláška č. 545/2006 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
Vyhl. 524/2006 Sb.
Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu ve znění
Změny:
vyhl. č. 184/2007 Sb., vyhl. č. 321/2007 Sb., (část) a vyhl. č. 354/2008 Sb.
Vyhl. 481/2005 Sb.
Vyhláška č. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispečerský řád plynárenské soustavy České republiky
Vyhl. 475/2005 Sb.
Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Změny:
vhl. č. 364/2007 Sb. a č. 409/2009 Sb.
Vyhl. 426/2005 Sb.
Vyhláška č. 426/2005 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Změny:
vyhl. č. 363/2007 Sb. a č. 358/2009 Sb.
Vyhl. 114/2005 Sb.
Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
Nař. vl. 406/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vyhl. 251/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
Vyhl. 245/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
Změny:
vyhl. č. 118/2005 Sb.
Nař. vl. 195/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
Zák. 458/2000 Sb.
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod číslem 314/2009 Sb.)
Změny:
zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 262/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 278/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 670/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/2005 Sb.), zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Vyhl. 91/1993 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhl. 48/1982 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
Změny:
vyhláška č. 324/1990 Sb., vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. 192/2005 Sb.
Vyhl. 21/1979 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 395/2003 Sb.
Vyhl. 85/1978 Sb.
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Změny:
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

TPG - TECHNICKÁ PRAVIDLA

POŽÁRNÍ OCHRANA

Vyhl. 97/2008 Sb.
Vyhl. 97/2008 Sb. o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
Vyhl. 23/2008 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. 35/2007 Sb.
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Vyhl. 247/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Změny:
vyhl. č. 226/2005 Sb.
Vyhl. 246/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Nař. vl. 172/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Změny:
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Vyhl. 87/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Zák. 133/1985 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně
Změny:
zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/1995 Sb.), ve znění zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Vyhl. 111/1981 Sb.
Vyhláška MV ČSR č. 111/1981 Sb., o čištění komínů


BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vyhl. 365/2009 Sb.
Vyhláška č. 365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem
Nař. vl. 1/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Nař. vl. 361/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nař. vl. 198/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh
Vyhl. 167/2007 Sb.
Vyhláška 167/2007 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Nař. vl. 592/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Nař. vl. 591/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Zák. 309/2006 Sb.
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Změny:
zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb. a zák. č. 223/2009 Sb.
Zák. 266/2006 Sb.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců
Změny:
zák. č. 218/2007 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 282/2009 Sb. a zák. č. 303/2009 Sb.
Nař. vl. 148/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochranně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací
Nař. vl. 362/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 266/2005 Sb.
Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a stanovení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Zák. 253/2005 Sb.
Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Změny:
zák. č. 138/2006 Sb. a zák. č. 264/2006 Sb.
Zák. 251/2005 Sb.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Změny:
zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 213/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 294/2008 Sb., zák. č. 382/2008 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Nař. vl. 101/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 101/05 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhl. 392/2003 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 392/03 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Změny:
vyhl. č. 282/2007 Sb.
Vyhl. 288/2003 Sb.
Vyhláška MZV č. 288/03 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
Nař. vl. 168/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 168/02 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
Nař. vl. 11/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 11/02 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
Změny:
nař. vlády č. 405/2004 Sb.
Nař. vl. 495/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 495/01 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nař. vl. 494/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 494/01 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
Nař. vl. 378/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 378/01 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Vyhl. 100/1995 Sb.
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Změny:
vyhláška č. 279/2000 Sb., vyhláška č. 352/2000 Sb. a nař. vlády č. 210/2006 Sb.
Zák. 266/1994 Sb.
Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
Změny:
zák. č. 189/1999 Sb., zák. č. 23/2000 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 77/2002 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č.309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zákon č. 103/2004 Sb., zákon č. 1/2005 Sb., zákon č. 181/2006 Sb., zákon č. 186/2006 Sb., zák. č. 191/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 377/2009 Sb.
Vyhl. 20/1989 Sb.
Vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
Vyhl. 20/1979 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb., nař. vlády 352/2000 Sb. a vyhl. 159/2002 Sb.
Vyhl. 19/1979 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 394/2003 Sb.
Vyhl. 18/1979 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Změny:
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 97/1982 Sb., vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 551/1990 Sb., nař. vlády č. 352/2000 Sb., vyhláška MPSv a ČBÚ č. 118/2003 Sb. a vyhláška MPSv a ČBÚ č. 393/2003 Sb.
Vyhl. 50/1978 Sb.
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Změny:
vyhl. ČBÚP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.
Zák. 174/1968 Sb.
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Změny:
zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb. (v úplné znění vyhlášeném pod č. 396/1992 Sb.), ve znění zákona č. 47/1994 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 436/2004 Sb. a zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 189/2008 Sb. a zák. č. 223/2009
Zák. 20/1966 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Změny:
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zák. č. 210/1990 Sb., zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 548/1991 Sb., zák. č. 550/1991 Sb., zák. č. 548/1991 Sb., zák. č. 590/1992 Sb., zák. č. 15/1993 Sb., zák. č. 161/1993 Sb., zák. č. 307/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb., zák. č. 206/1996 Sb., zák. č. 14/1997 Sb., zák. č. 79/1997 Sb., zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 83/1998 Sb., zák. č. 167/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 123/2000 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 149/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 164/2001 Sb., zák. č. 260/2001 Sb., zák. č. 290/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 37/2004 Sb., zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 121/2004 Sb., zák. č. 156/2004 Sb., zák. č. 422/2004 Sb., zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 379/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 109/2006 Sb., zák. č. 115/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 225/2006 Sb., zák. č. 227/2006 Sb., zák. č. 245/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 111/2007 Sb., zák. č. 28/2008 Sb., zák. č. 129/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 296/2008 Sb., zák. č. 479/2008 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.


OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyhl. 13/2009 Sb.
Vyhláška č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Vyhl. 12/2009 Sb.
Vyhláška č. 12/2009 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
Zák. 25/2008 Sb.
Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Změny:
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Nař. vl. 372/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
Nař. vl. 146/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Vyhl. 256/2006 Sb.
Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií
Vyhl. 255/2006 Sb.
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Nař. vl. 254/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek
Zák. 59/2006 Sb.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Změny:
zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 488/2009 Sb.
Vyhl. 450/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Nař. vl. 365/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů
Vyhl. 232/2004 Sb.
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (velikost souboru - 18MB)
Změny:
vyhl. č. 369/2005 Sb., vyhl. č. 28/2007 Sb. a vyhl. č. 389/2008 Sb.
Zák. 356/2003 Sb.
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
Změny:
zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 345/2005 Sb., zák. č. 345/2005 Sb. (část), zák. č. 345/2005 Sb. (část), zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 371/2008 Sb., zák. č. 371/2008 Sb. (část), zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zák. 86/2002 Sb.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Změny:
zák. č. 521/2002 Sb., zák. č. 92/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 695/2004 Sb., zák. č. 180/2005 Sb., zák. č. 385/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 472/2005 Sb.), zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 212/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 230/2006 Sb., zák. č. 180/2007 Sb., zák. č. 25/2008 Sb., zák. č. 37/2008 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 483/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Vyhl. 383/2001 Sb.
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Změny:
vyhl. č. 41/2005 Sb., vyhl. č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 353/2005 Sb., vyhl. č. 351/2008 Sb., vyhl. č. 478/2008 Sb.
Vyhl. 381/2001 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
Změny:
vyhl. č. 503/2004 Sb., zák. č. 168/2007 Sb. a vyhl. č. 374/2008 Sb.
Vyhl. 376/2001 Sb.
Vyhláška MŽP a MZV č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Změny:
vyhl. č. 502/2004 Sb.
Zák. 185/2001 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Změny:
zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 188/2004 Sb., zák. č. 317/2004 Sb., zák. č. 7/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 314/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 25/2008 Sb., zák. č. 34/2008 Sb., zák. č 383/2008 Sb., zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zák. 100/2001 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Změny:
zák. č. 93/2004 Sb., zák. č. 163/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 216/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák .č. 223/2009 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.
Zák. 123/1998 Sb.
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Změny:
zákon č. 132/2000 Sb., zák. č. 6/2005 Sb. a zák. č. 413/2005 Sb.
Vyhl. 395/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Změny:
vyhl. č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb., č. 116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., vyhl. č. 574/2004 Sb., vyhl. č. 452/2005 Sb., vyhl. č. 175/2006 Sb., vyhl. č. č. 425/2006 Sb., vyhl. č. 96/2007 Sb., vyhl. . č. 141/2007 Sb., vyhl. č. 267/2007 Sb., vyhl. č. 60/2008 Sb., vyhl. č. 75/2008 Sb., vyhl. č. 30/2009 Sb. a vyhl. č. 262/2009 Sb.
Zák. 334/1992 Sb.
Zákon č. 334/1992 Sb. České národní rady, o ochraně zemědělského půdního fondu
Změny:
zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 98/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005, zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č 167/2008 Sb., zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zák. 114/1992 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady, o ochraně přírody a krajiny
Změny:
Zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zák. č. 89/1995 Sb., nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 3/1997 Sb., zák. č. 16/1997 Sb., zák. č. 123/1998 Sb., zák. č. 161/1999 Sb., zák. č. 238/1999 Sb., zák. č.132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 100/2004 Sb., zák. č. 168/2004 Sb., zák. č. 218/2004 Sb., zák. č. 387/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č 124/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 312/2008 Sb., 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zák. 17/1992 Sb.
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Změny:
zák. č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.
Zák. 388/1991 Sb.
Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
Změny:
zák. ČNR č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 346/2009 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.


ZKUŠEBNICTVÍ, METROLOGIE A NORMALIZACE

Nař. vl. 176/2008 Sb.
Nařízení vlády 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Nař. vl. 464/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
Nař. vl. 42/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení
Změny:
nař. vlády č. 251/2003 Sb. a nař. vl. č. 541/2004 Sb.
Nař. vl. 26/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Změny:
nař. vl. č. 621/2004 Sb.
Nař. vl. 25/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Změny:
nař. vlády č. 126/2004 Sb. a č. 42/2006 Sb.
Nař. vl. 23/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Nař. vl. 22/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Nař. vl. 21/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Nař. vl. 20/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Nař. vl. 17/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Vyhl. 345/2002 Sb.
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Změny:
zák. č. 65/2006 Sb. a zák. č. 259/2007 Sb.
Nař. vl. 339/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Změny:
nař. vl. č. 178/2004 Sb.
Nař. vl. 190/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
Změny:
nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nař. vlády č. 128/2004 Sb.
Nař. vl. 163/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
Změny:
nař. vlády č. 312/2005 Sb.
Nař. vl. 9/2002 Sb.
Nař. vl. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Změny:
Změna: 342/2003 Sb., 198/2006 Sb.
Nař. vl. 194/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Změny:
zák. č. 194/2001 Sb. (část), zák. č. 305/2006 Sb., zák. č. 315/2009 Sb.
Nař. vl. 179/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
Zák. 102/2001 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Změny:
zák. č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 348/2004 Sb.), zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 160/2007 Sb., zak. č. 378/2007 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 490/2009 Sb.
Vyhl. 336/2000 Sb.
Vyhláška MPO č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
Změny:
vyhláška MPO č. 260/2003 Sb.
Vyhl. 332/2000 Sb.
Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel značovaných značkou EHS
Změny:
vyhl. MPO č. 260/2003 Sb., vyhl. č. 509/2004 Sb. a vyhl. č. 71/2008 Sb.
Nař. vl. 291/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE
Vyhl. 264/2000 Sb.
Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
Vyhl. 262/2000 Sb.
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Změny:
vyhl. MPO č. 344/2002 Sb.
S 272/1998 Sb.
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 272/1998 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace
Nař. vl. 179/1997 Sb.
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Změny:
nař. vl. č. 585/2002 Sb.
Nař. vl. 173/1997 Sb.
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Změny:
nař. vl. č. 174/1998 Sb., č. 78/1999 Sb., č. 323/2000 Sb. a č. 329/2002 Sb.
Zák. 22/1997 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Změny:
zák. č. 71/2000 Sb., zák. č.102/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 481/2008 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.
Zák. 20/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Změny:
zákon č. 22/1997 Sb., zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 137/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.
Zák. 505/1990 Sb.
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
Změny:
zák. č. 4/1993 Sb., zák. č. 20/1993 Sb., zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 137/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 481/2008 Sb. a zák. č. 223/2009 Sb.

OSTATNÍ

Vyhl. 268/2009 Sb.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Zák. 223/2009 Sb.
Zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Zák. 222/2009 Sb.
Zákon 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb
Zák. 40/2009 Sb.
Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
Vyhl. 486/2008 Sb.
Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
S 438/2008 Sb.
Sdělení č. 438/2008 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu
Zák. 357/2008 Sb.
Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Nař. vl. 278/2008 Sb.
O obsahových náplních jednotlivých živností
Vyhl. 49/2008 Sb.
Vyhláška č. 49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
Zák. 160/2007 Sb.
Zákon č. 160/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
Vyhl. 148/2007 Sb.
Vyhláška č. 148/2007, o energetické náročnosti budov
Vyhl. 26/2007 Sb.
Vyhláška č. 26/2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška)
Změny:
zák. č. 164/2009 Sb.
Zák. 311/2006 Sb.
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Změny:
zák. č. 575/2006 Sb., zák. č. 107/2007 Sb., 227/2009 Sb. a zák.č. 281/2009 Sb.
Zák. 264/2006 Sb.
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Změny:
zák. č. 585/2006 Sb., zák. č. 218/2007 Sb. a zák. č. 282/2009 Sb.
Zák. 262/2006 Sb.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Změny:
zák. č. 585/2006 Sb., zák. č. 181/2007 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 357/2007 Sb., zák. č. 116/2008 Sb., zák. č. 121/2008 Sb., zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 294/2008 Sb., zák. č. 305/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 382/2008 Sb. a zák. č. 451/2008 Sb.
Zák. 186/2006 Sb.
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Zák. 184/2006 Sb.
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zák. 183/2006 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Změny:
zák. č. 68/2007 Sb., zák. č. 191/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 345/2009 Sb. a zák. č. 379/2009 Sb.
Zák. 18/2004 Sb.
Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
Změny:
zák. č. 96/2004 Sb., zák. č. 588/2004 Sb., zák. č. 21/2006 Sb., zák. č. 161/2006 Sb. a zák. č. 189/2008 Sb.
Nař. vl. 27/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Změny:
nař. vl. 127/2004 Sb. a nař. vl. 142/2008 Sb.
Zák. 143/2001 Sb.
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Změny:
zák. č. 340/2004 Sb., zák. č. 484/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 71/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb. a zák. č. 155/2009 Sb.
Nař. vl. 352/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů
Změny:
nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
Zák. 258/2000 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Změny:
zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 59/2006 Sb., zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 378/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 301/2009 Sb.
Zák. 121/2000 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Změny:
zák. č. 81/2005 Sb., zák. č. 61/2006 Sb., zák. č. 216/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 168/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.
Zák. 14/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Změny:
zák. č. 417/2004 Sb.
Zák. 634/1992 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Změny:
zák. č. 217/1993 Sb., zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 104/1995 Sb., (úplné znění vyhlášeno zák. č. 34/1996 Sb.), ve znění zák. č. 110/1997 Sb., zák. č. 356/1999 Sb., zák. č. 64/2000 Sb., zák. č. 145/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 102/2001 Sb., zák. č. 477/2001 Sb., zák. č. 452/2001 Sb., zák. č. 151/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 227/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 439/2003 Sb., zák. č. 119/2004 Sb., zák. č. 217/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 375/2007 Sb., zák. č. 36/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 285/2009 Sb., zák. č. 293/2009 Sb., zák. č. 298/2009 Sb. a zák. č. 301/2009 Sb.
Zák. 478/1992 Sb.
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Změny:
zákon č.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení